Support and Manual
ProofX Support & manual

Frågetyper

Print thomas.ranhem 10/20/2014
Hjälp > Form > Frågetyper

En genomgång av alla frågetyper kommer att göras. Beskrivning av vilka möjligheter det finns.

Det finns ett antal olika frågetyper som går att använda i Formulärdelen.

Generella ikoner

Det visas information på sidan om varje frågealternativ som gör det snabbt att se vilka inställningar eller vilka krav som ställs på respondentens inmatning.

Beroende på vilka inställningar man visar den olika symboler.

Papperskorgen. Används för att radera, ta bort. Går ej att ångra!!

Flytta. Används för att flytta saker


Papperskorg = ta bort frågan

Anon. = Anonyma svar. När denna är nedtryckt går det inte längre att spåra vem som har svarat vad.

Obl. = Obligatorisk. Respondenten måste fylla i denna för at kunna skicka in svar.

Datatyp = Om man vill tvinga användaren att fylla i ett visst värde är här men väljer vilken typ av värde det skall vara:

Datatyp

Betydelse

Exempel

Datum
E-post
Heltal
Decimaltal
Datum och tid
Klockslag
Sant/Falskt
Personnummer
Personnummer 12
Phone_SWE

Ange svar med datumformat

Ange svar med e-postformat

Svaret måste vara ett heltal

Svaret kan vara med decimaltal

Svaret skall vara datum och tid
Svaret skall vara ett klockslag

Svaret måste vara Sant eller Falskt
Personnummer 10 siffror
Personnummer 12 siffror
Ange ett svenskt telefonnummer.

2012-11-02

tr@cadcoordinator.se

42
42,5
2012-11-02 12:05
12:05
Sant
681025-1122
19681025-1122
08-318574

Diagramtyp = Välj hur du vill att resultatet skall visas i rapporten. (se rapport)

UDO = User Defeined Objekt (användar definierade objekt)
Objekt som kan användas för att bli förifyllda av en användare som loggar in flera gånger i systemet. Exempel på udo: Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Ort, Postnummer, Avdelning osv…