Rappoot

Top  Previous  Next

På rapportfliken presenteras de insamlade svaren i en mer grafisk form för att åskådliggöra statistiska samband.
Rapportfliken används framförallt för enkäter medan svarsfliken används för att se inkomna anmälningar.

 

 

 

Följande diagram och listor finns det :

 

Stapel

 

Ligggnde

 

Cirkeldiagram

 

Lista

 

Inget (Då visas inget på rapporten)