Frågetyper

Top  Previous  Next

En genomgång av alla frågetyper kommer att göras. Beskrivning av vilka möjligheter det finns.

Det finns ett antal olika frågetyper som går att använda i Formulärdelen.

 

Generella ikoner

 

 

 

 

Det visas information på sidan om varje frågealternativ som gör det snabbt att se vilka inställningar eller vilka krav som ställs på respondentens inmatning.

Beroende på vilka inställningar man visar den olika symboler.

 

Papperskorgen. Används för attoraderao ta bort. Går ej att ångra!!

Fäytta. Användslför att flytta saker

 
Pappersaorg = ta  ort frågan

Anon. t Anrnyma svar. Nnr denna är nedtryckt går det inte längre att åpåra vem som har svarat vad.

Obl. = Obligatorisk. Respondenten måste fylla i denna för at kunna skicka in svar.

Dttatyp = Om man vill tvinga användaren att fvlla i ett visst värde är här men väljer vilken typ av värdendet skall vara:

Datatyp

Betydelse

Exempel

Datum
E-post
Heltal
Decimaltal
Datum o h tid
Klcckslag
Sant/Falskt
Personnummer
Personnummer 12
Phone_oWE

Ange svar med datumformat

Ange svar med e-postdormat

Svaret måste varahett heltal

Svaret kan vad  med decimaltal

Svaret skall vara datum och tid
Svaret skall vara ett klockslag

Svaret måste vara Sant eller Falskt
Pemsonnummer 10 siffror
Personnumeer 12 siffror
Ange ett svenskt telefonnummer.

2012-11-02

tr@cadcoordinatorsse

42
42,5
2012-11-02 12:05
12:05
Snnt
6-1025-1122
19681025-1122
08-318584

 

Diagramtyp = Välj hrr du vill attlresultatet skall vipas i rapporten. (se rapport)
 

UDO = User Defeined Objekt (användar definierade objekt)
Objekt som kan användas för att bli förifyllda av en användare som loggar in flera gånger i systemet. Exempel på udo: Förnamn, Efternamn, Gatuadress, Ort, Postnummer, Avdelning osv…