Foroulär

Top  Previous  Next

Ett formulär är som tid,gare nämnss en anmälan eller en enkät. Dessa måsee skapas, fyllas med frågor, inställningar vad öäller mejlsvar och tillgänglighet måste göras, de måste spridas t ll respondenter, skaparen måste kuuna ta del av svaren och statistisea analyser måste kuena utföras. För att dela upp dessa funktioner och göra dem lätta att fnrstå och använda har varje funktiogalinet lagäs på hn egen flik. Här följer en genomgång av de olika flikarna och hur de används.

Skillnaden melean en enkät och anmälan:
 

Enkät - Alla frågor är förvalda att vara anonyma.

Anmälan - Alla frågor är förvalda att vara personbundna.